• 3

  otwarcie boiska

 • 4

  Choinka noworoczna

 • 5

  Jasełka 2018

 • 1

  Dzień Kubusia Puchatka

 • 6

  1 marca - Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Informacje

Przypomnienie o najważniejszych terminach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

    1) Do 4 sierpnia br. do godz. 15:00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie
o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje. W 2020 r. możliwe jest:
        a) przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii  zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
ALBO
        b) przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej  skanu/zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

    2) 12 sierpnia br. ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej.

    3) Od 13 sierpnia do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę
przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w  uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej (do 4 sierpnia). W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zdający przedkłada również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Szczegóły dotyczące harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 są dostępne na:
    • stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (https://www.gov.pl/web/ edukacja/harmonogram-
rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021)
    • stronach internetowych kuratoriów oświaty
    • stronach internetowych poszczególnych szkół ponadpodstawowych.