• 1

  Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej

 • 2

  XVI JESIENNE BIEGI PRZEŁAJOWE

 • 3

  Gminny konkurs plastyczny

 • 4

  Choinka noworoczna

 • 5

  Jasełka 2016

WAŻNE ZMIANY W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

W roku szkolnym 2016/2017 obowiązkowo do klas pierwszych szkoły podstawowej przychodzą uczniowie którzy w roku 2016 kończą 7 lat – czyli dzieci urodzone w 2009r.

Na wniosek rodziców do klasy pierwszej mogą być przyjęte dzieci, które w roku 2016 kończą 6 lat jeżeli:
- dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016
ALBO
- posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną, bądź niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.


Jeżeli dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może mieć odroczony obowiązek szkolny nie dłużej niż do końca roku szkolnego w którym kończy 9 lat.
Obowiązek szkolny odracza dyrektor szkoły na terenie obwodu której dziecko mieszka na pisemny wniosek rodziców. Wniosek ten powinien wpłynąć do szkoły najpóźniej 31 sierpnia w roku w którym dziecko kończy 7 lat i może być ponownie złożony za rok (decyzja o odroczeniu jest tylko na 1 rok szkolny) – dziecko kontynuuje przygotowanie przedszkolne.

Dzieci urodzone w 2009, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej na pisemny wniosek rodzica złożony do 31 marca 2016, mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie pierwszej. Dziecko takie, jeśli dyrektor przedszkola zgodzi się na przyjęcie w ciągu roku szkolnego, może wrócić do wychowania przedszkolnego. Jeśli nie ma takiej możliwości kontynuuje naukę w klasie 1 – nie będzie podlegało klasyfikacji i nie otrzyma świadectwa promocyjnego.

Wniosek o kontynuację nauki w klasie pierwszej rodzice mogą złożyć w:
szkole, do której dziecko uczęszcza – zostaje w klasie 1 bez ponownej rekrutacji
w innej szkole, informując niezwłocznie dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza o złożeniu takiego wniosku. Jeżeli wybrana przez rodziców szkoła nie jest szkołą w obwodzie, której dziecko mieszka są stosowane procedury rekrutacyjne.

Dzieci urodzone w I połowie roku 2008, które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczały do klasy drugiej mogą na pisemny wniosek rodziców złożony do 31 marca 2016 kontynuować naukę w klasie drugiej. Zasady składania wniosków są takie same jak w przypadku klas pierwszych – dziecko obligatoryjnie kontynuuje naukę do końca roku szkolnego.

Jeżeli dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, ma prawo być przyjęte do klasy 1 w tej szkole bez stosowania postępowania rekrutacyjnego.

Wzór wniosku do wypełnienia można pobrać z sekretariatu szkoły lub ze strony szkoły w załączniku.

Prosimy rodziców o składanie wniosków w jak najszybszym terminie.

WNIOSEK O KONTYNUACJĘ NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W KL. PIERWSZEJ/DRUGIEJ

 

TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZENIA DO 20 KWIETNIA 2016 R.

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OLSZEWCE

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZEWCE